Informacijos apie pažeidimus SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ teikimo tvarkos aprašas nustato informacijos apie įstaigoje galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją turi teisę pateikti asmuo, kurį su SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

Asmuo informaciją gali pateikti vienu iš šių būdų:

1. tiesiogiai atvykęs į įmonę;
2. elektroniniu paštu pranesk@kaisiadoriupaslaugos.lt

SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ paskirtas asmuo administruoti vidinį pranešimų kanalą – Keleivinio transporto skyriaus viršininkas Gediminas Urbaitis (tel. +370 650 88367).

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant pranešimo apie pažeidimą formą pagal įstatymą, kurią galite atsisiųsti iš žemiau pateiktų priedų.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

1) to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;

2) asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Žemiau pateiktuose prieduose galite atsisiųsti aktualius teisės aktus.

PRIEDAI:


📌 Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

📌 Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo (patvirtintas 2018 m. lapkričio 14 d. Nr. 1133)

📌 Informacija apie pažeidimus SĮ ,,Kaišiadorių paslaugos“ teikimo tvarkos aprašas

📌 Pranešimo apie pažeidimą forma