Kodėl reikia sudaryti komunalinių atliekų sutartį?

Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje galioja Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2009-01-29 sprendimu Nr. V17-32 patvirtintos Kaišiadorių rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės, kurių 39 punkte nurodyta, kad kiekvieno žemės sklypo, esančio Savivaldybės teritorijoje, savininkas (nuomininkas, naudotojas ar valdytojas) yra atsakingas už tinkamą atliekų tvarkymą savo žemės sklype.

Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo sutarčių sudarymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-04-12 įsakymu Nr. D1-254 patvirtintos Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarties standartinės sąlygos (toliau – Standartinės sąlygos), kurių  2 punkte nurodyta, kad standartinės sąlygos taikomos savivaldybėms (arba komunalinių atliekų sistemos administratoriams) ir komunalinių atliekų turėtojams, kurie įstatymų nustatyta tvarka privalo sudaryti sutartis. Pagal Standartinių sąlygų 5.2 papunkčio nurodymą, komunalinių atliekų turėtojas yra nekilnojamojo turto objekto savininkas arba asmuo (fizinis arba juridinis), kuris naudojasi, nuomojasi ar kitais teisėtais pagrindais valdo nekilnojamąjį turtą ir (ar) kuriam atstovauja įgaliotas asmuo (toliau – paslaugų gavėjas).

Vadovaujantis VĮ „Registrų centras“ duomenimis, Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje Jūsų vardu yra registruotas turto objektas, adresu: ______________________________________________ , nekilnojamo turto objekto Nr. _______________, todėl Jums išsiuntėme siūlymą sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų sutartį pagal individualiai aptartas sąlygas ir primename, kad, vadovaujantis Standartinių sąlygų 7 punktu, Paslaugos gavėjai, nesudarę sutarties pagal individualiai aptartas sąlygas per pasiūlyme nurodytą terminą, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 45 kalendorinės dienos nuo administratoriaus pasiūlymo išsiuntimo dienos, laikomi sudarę sutartį pagal standartines sąlygas. Tokiu atveju sutarties šalys nepasirašo ir laikoma, kad pagal standartines sąlygas sudaryta sutartis yra neterminuota.

Taip pat, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2013-07-14 nutarimu Nr. 711 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 20 d. nutarimo Nr. 384 redakcija) yra patvirtinusi Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisykles, kurių 23 punkte nustatyta, kad pastoviosios komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos – nuo komunalinių atliekų kiekio nepriklausančios komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos (pavyzdžiui, atliekų tvarkymo infrastruktūros objektų (atliekų sąvartyno, atliekų apdorojimo įrenginių, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių) nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, bendrosios veiklos ir administracinės sąnaudos), o 24 punkte nurodyta, kad pastoviąją įmokos dalį moka visi nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys. Pastoviosios įmokos dalies nemoka  negyvenamų statinių,  registruotų Nekilnojamojo turto registre, savininkai ar jų įgalioti asmenys, kurių statinyje yra įvykusi ir (ar) nepašalinta statinio avarija arba statinių naudojimą sustabdė statinio naudojimo priežiūrą atliekantis viešojo administravimo subjektas vadovaudamasis Statybos įstatymo nuostatomis.

Jeigu Jūs turite teisę nemokėti įmokos pastoviosios dalies vadovaujantis 24 punkte nurodytomis aplinkybėmis, prašome pateikti tai įrodantį dokumentą, išduotą viešojo administravimo subjekto.

Taip pat informuojame, kad  Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba nėra priėmusi sprendimo ir nėra nustačiusi kitų išimčių dėl galimybės nesudaryti Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos sutarties pagal standartines sąlygas ir nemokėti įmokos pastoviosios dalies. Savivaldybės teritorijoje galioja Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020-04-30 sprendimu Nr. V17E-89 patvirtinti Kaišiadorių rajono savivaldybės dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų surinkimą dydžiai.

Pažymime, kad, vadovaujantis Standartinių sąlygų 29 punktu, jeigu esate  perleidęs nekilnojamąjį turtą kito asmens nuosavybėn, privalote apie tai informuoti SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ ir iki sutarties nutraukimo dienos visiškai atsiskaityti už suteiktą paslaugą.

Primename, kad galite pasirinkti Jums priimtiną apmokėjimo būdą atsiskaitydamas už paslaugą internetu, banke ar kitu Lietuvos Respublikoje leistinu atsiskaitymo būdu.