Įmonė yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Įmonės įstatai patvirtinti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-01-02 įsakymu Nr. V1E-1 „Dėl SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ įstatų patvirtinimo“. Įmonės savininkė – Kaišiadorių rajono savivaldybė.

Kaišiadorių rajono savivaldybės perduotas ir Įmonės įsigytas nuosavybės teise turtas priklauso Įmonės savininkui. Šį turtą Įmonė valdo, naudoja ir juo disponuoja juo, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymu, Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais.

Įmonė įregistruota atliekų tvarkytojų Valstybiniame registre, taip pat įtraukta į sąrašus įmonių, turinčių teisę išrašyti pakuočių ir pakuočių atliekų sutvarkymo dokumentus.

Įmonė turi licenciją Nr. 1, kuri suteikia teisę vežti keleivius Kaišiadorių rajono keliais, licenciją Nr. 009871, kuri suteikia teisę vežti keleivius tolimojo susisiekimo maršrutais Lietuvos Respublikos teritorijoje.

ĮMONĖS TIKSLAI

  1. Teikti kokybiškas viešojo transporto paslaugos. Teikti kokybiškas tarptautinius standartus atitinkančias viešojo transporto paslaugas, skatinant gyventojus ir miesto bei rajono svečius dažniau naudotis keleiviniu transportu.
  2. Plėtoti atliekų tvarkymo sistemą. Užtikrinti stabilų, optimalų savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos funkcionavimą, sukurti racionalią, vieningą atliekų tvarkymo sistemą, kuri užtikrintų aplinkosaugos, techninius–ekonominius ir higienos reikalavimus atitinkančios viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos pasiūlą visiems savivaldybės teritorijoje esantiems asmenims.
  3. Plėtoti bendro naudojimo teritorijų ir pakelių šienavimo paslaugas. Užtikrinti seniūnijose esančių vietinės reikšmės kelių pakelių šienavimo kokybę.
  4. Plėtoti Kaišiadorių miesto centrinės dalies kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos administravimą.
  5. Strateginis tikslas: Užtikrinti įmonės veiklos efektyvumą ir pelningumą. Tobulinti įmonės valdymą, efektyviai naudojant turimus materialiuosius ir žmogiškuosius resursus, didinti darbuotojų kompetencijas, atnaujinti darbo vietas ir užtikrinti įmonės veiklos tęstinumą bei pelningumą.

ĮMONĖS MISIJA

Misija – atsakingai ir profesionaliai teikti viešąsias paslaugas atliekų tvarkymo ir viešojo transporto srityse.

Ilgalaikė Įmonės strateginė kryptis yra užtikrinti Įmonės teikiamų paslaugų kokybės augimą, taikant efektyvius sprendimus ir priemones: